Hogyan lehet rávenni egy férfit, hogy hagyja abba a cigarettázást. Nem könnyű leszokni

Megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől. A gesztenye különlegesen jótékony hatásai

A tantra-jóga gyakorlata II. Jóga-ászanák 28 38 n i. A pránájáma és a bandhák 75 ív. A mudrák és a csakrák felébresztése 93 v. A csakrák és a nádik az upanisadokban vi.

A Góraksa-sataka a csakrákról vin. Leadbeater tiszteletes csakraértelmezése ix. Swami Satyananda Saraswati csakra- és nádíelmélete x. A csakrák Motoyama tapasztalatai és kísérletei alapján Összefoglalás ELŐSZÓ Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom az angol nyelv­ terület tudósainak és spiritisztáinak dr.

Hiroshi Motoyama munkáját. Azok az olvasók, akik ismerik a jógával, a lélekkel és a spiritualitással kapcsolatos kutatásokat, már hallottak dr.

Szakterületének jelenleg ő a legtekintélyesebb kutatója, eredményei a legkiemelkedőbbek. Az utóbbi tíz év­ ben tett úttörő felfedezéseinek a hatására az ortodox tudomá­ nyosság spirituális távlatokban kezd gondolkodni, és ez alap­ ja lehet azoknak a későbbi kutatásoknak, amelyek az emberi testben és elmében rejlő lehetőségeket fogják feltárni.

Dmitrij Nagiyev abbahagyta a dohányzást, vagy sem - minorg.hu

Az el­ jövendő száz évben az a feladat hárul a tudósokra, hogy a jó­ ga- és a tantragyakorlatokkal keltsék életre ezeket a - testben és az elmében rejlő - lehetőségeket. Motoyama könyve tudományos és spirituális szempont­ ból is kiemelkedő munka. Először magas vérnyomás 3 stádium 3 fok 4 kockázat azért, mert hitelesen szá­ mol be egy olyan szakértőnek a spirituális tapasztalatairól, akiben a jóga gyakorlása felébreszti a kundalinít.

Másodszor pedig azért, mert egyedülálló beszámolót nyújt a Tokióban Institute for Religious Psychology folytatott úttörő kísérle­ tekről: egyértelmű elektrofiziológiai bizonyítékokkal igazolja a csakrák és a nádik hálózatának a meglétét.

Ez a hálózat azoknak az asztrális energiáknak az infrastruktúrája, amelyek azokban a pránikus és spirituális dimenziókban működnek, amelyek mozgásba hozzák az ember fizikai léttel bíró, anyagi formát öltött testét, és biztosítják annak működését.

Motoyama kísérletei sikeresen egyeztetik össze a tudás szubjektív és objektív vonatkozásait, és meghatározzák az el6 következő évek kutatásainak az irányát. Amennyiben az a cél, hogy fény derüljön a világegyetem titkaira, ehhez az az első lépés, hogy át kell lépni a spirituális dimenzióba, és a tudo­ mánynak felül kell emelkednie az anyagi világ jelenlegi korlátain. Ebből a szempontból dr. Motoyama kísérleteit kivételesen nagyra kell becsülnünk. A kundaliní ébresztése a legfelemelőbb élmény, amely egy ember életében megtörténhet: hatásá­ ra az ember a tudatosság új szintjére lép.

A kundaliní a test magasabb szintű energiája, amely az megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől keresztül terjed szét, és rendkívül sokféleképpen hat a test különböző keringési rendszereinek működésére - hatására a tudat és a készségek is magasabb szintre lépnek. Azok a megváltozott testi folyamatok, amelyeket az egyes csakrák aktiválásának szoktak tulajdonítani, egészen mások, mint a betegségek - bár kétségtelenül számos olyan testi és lelki szimptóma kísérheti, amelyek egy ideig betegségekre emlékeztetnek.

Ez előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik majd az orvosok, a kutatók és a gyógyítók számára. Motoyama maga is átélte a kundaliní ébredését, és analitikus naplót veze­ tett arról, hogyan jutott el az egyik tudatállapotból a másikba.

Emellett egy olyan laboratóriumi berendezést konstruált, amellyel mérni lehet a működésbe lépő kundaliní pszichofiziológiai paramétereit a kísérleti alanyokban, és ezzel elő le­ het készíteni a terepet a jövő kutatói számára.

A fölébresztett kundaliní olyan tapasztalat, amely olyan el­ szánás felé hajtja az embert, hogy megvalósítsa az életcélját, és rátaláljon a neki megfelelő szerepre.

Motoyama olyan tudományos módszerekkel magyarázza el: milyen bölcsesség­ gel és tapasztalattal ajándékozza meg az embert a kundaliní, hogy azt mindenki megérthesse. Figyelemre méltó munkájá­ val a kundalinít vallásos vagy misztikus mítoszból a tudomá­ nyos mérésekkel igazolható és kimutatható pszichológiai és elektrofiziológiai folyamat rangjára emelte.

A kutatók, sőt az egész emberiség örülhet, hogy dr. Motoyama magára vállalta ezt a tiszteletre méltó feladatot. A tudomány fényes elméjű misz­ tikusának, dr. Albert Einsteinnek köszönhető, hogy a világ be­ lépett a nukleáris korba. És ekkor merült fel az a fantasztikus látomás, ahogy átalakul az anyag, és felszabadul az az energia, amely a kéz­ zelfogható fizikai valóság alapja.

A gyerekek ma már tíz-ti­ zenkét évesen megértik a nukleáris megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől és fúzió fogalmait az általános iskolában, fizikaórán. Kell ennél meggyőzőbb bi­ zonyíték arra, hogy az ember egyre inkább megismeri a vilá­ got, és egyre tudatosabb lénnyé válik?

Az emberiség annak a küszöbén áll, hogy belépjen a spiri­ tuális dimenzióba. Az elkövetkező néhány évben sok tudós fogja igazolni a kundaliní és a csakrák elméletét. Motoyama olyan tudós, aki olyan távlatokat nyit, amelyek csak Eins­ teinéhez mérhetők. Ahogy Einstein megnyitotta a pránikus di­ menzió távlatait, és megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől rámutatott a fizikai keletkezésben munkálkodó hipertóniává alakulhat ki, dr.

Motoyama kutatásai a másik olda­ lon azt tették nyilvánvalóvá, hogyan lép az emberiség tudati állapota a fejlődés következő szakaszába. A tudósokat már csak egy lépés választja el attól, hogy megértsék a spirituális energia természetét. Motoyama messze mutató eredmé­ nyeinek köszönhetően laboratóriumi kísérletekben már ma is képesek vagyunk nyomon követni a kundaliní működését. Átlépés spirituális dimenzióba A kundaliní az emberben keletkezik, és elengedhetetlenül fon­ tos, hogy a tudósok kimutassák és dokumentálják ezt az átala­ kulást, amely hatással van az emberi idegrendszer felépítésé8 re és szerepére.

megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől népi receptek a magas vérnyomás és a szív

A konzervatív tudományosság nem vonhatja többé kétségbe, és nem is hagyhatja figyelmen kívül a maga­ sabb szintű emberi képességek és készségek kibontakozásá­ nak a tényét. Az ember az evolúciós piramis felső részén he­ lyezkedik el. Azok, akik a piramis csú­ csán vannak, annak szentelik magukat, hogy siettessék annak az emberiségnek az evolúcióját, amelyiket egyébként fizikai, mentális és lelki betegségek gyötörnek.

Kozmikus távlatokból nézve, az emberiségnek ugyanúgy elkerülhetetlenül át kell lépnie a spirituális dimenzióba, mint ahogyan egyszer az élet­ nek megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől szédülés cukorbetegséggel és magas vérnyomással formái, amelyek eredetileg az óceánban létez­ tek, elkerülhetetlenül megjelentek a szárazföldön is. Az em­ ber elődei - az állatok - hasonlóképpen elkerülhetetlenül ki kellett hogy egyenesedjenek, és a végén két lábra kellett hogy álljanak.

Az ember e nélkül az óriási következményekkel járó evolúciós lépés nélkül soha nem művelt volna földet, és nem őrzött volna nyájat, a tűzzel sem tudott volna bánni, és nyelvet sem beszélne; soha nem jutott volna el oda, hogy színeket lás­ son.

A változásokkal ugyanez a helyzet, és ennek a tükrében új­ ra kell gondolnunk az ember fejlődését. Darwin evolúciós el­ mélete érvényes, de vajon miért nem vonják le belőle a szük­ séges logikai következtetéseket? Jó néhány emberöltő fog eltelni, talán még évmilliók is, amíg ezt elérjük, hacsak nem jövünk rá, hogyan lehet felgyorsítani a folyamatot. A vallás, a kultúra és a társadalom fogalmai régen határt szabtak az emberi kép­ zelet szárnyalásának. Sőt mereven befolyásolják, hogy mit gondoljunk arról: mi az ember, és milyen szerepe lehet a kö­ vetkező evolúciós lépcsőfok gyorsabb elérésében.

A tudósok­ nak, a pszichológusoknak és az orvosoknak - függetlenül at­ tól, hogy milyen területen dolgoznak a tudományban - fogal­ muk sincs, hogy végső soron merre is tart az általuk művelt tudományág, és arról sincs sejtelmük, hogy ezt a mindent 9 meghatározó célt miként lehetne elérni. Gyakorlatilag az em­ beriség egésze egyelőre mit sem sejt a rendelkezésére álló fej­ lődési lehetőségekről, amelyek benne rejlenek.

Mindegyikünkben ott él egy állat, egy ember és egy isten: magas vérnyomás kezelése jódos fórummal hárman alkotják létezésünk három dimenzióját. Nem a mostani életünk végső formája; ez csak megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől lét, amelyben várakozunk egy ideig.

Remek ötlettel állt elő a Lego: látássérülteknek fejlesztett speciális kockákat A Braille-írást lehet az új készlettel tanulni. Közleményükben azt írják, ez segít a vakoknak és a látássérülteknek Braille-írást tanulni játékos és érdekes módon. A projektet a párizsi Fenntartható Márkák Konferenciáján mutatták be. A hosszú órákat az asztalnál vagy tévé előtt ülőknek naponta több mint 30 percet kellene testedzéssel tölteniük egészségük megőrzése érdekében — erre a megállapításra jutott egy ausztrál kutatás.

Gondolkodásunk évszázadok óta bék­ lyóba van verve, és emiatt gyakorlatilag nem fejlődünk. A nyu­ gati kultúrák csak mostanság eszmélnek fel a hosszú sötétség­ ből - amelyben mindazok, akik megsejtettek bizonyos dolgo­ kat, halállal lakoltak, vagy pedig mint eretnekek üldözésnek voltak kitéve politikai, illetve vallási meggondolásokból. A bizalmatlanságnak, a félelemnek és az erőszaknak ebben a légkörében teljesen háttérbe szorították a spirituális tudást.

A sötétség most van szerteoszlóban, és az ember ismételten annak a lehetőségeit kutatja, hogy miként tágíthatná tudatos­ sága határait. Más szelek fújnak, diuretikumok hipertónia receptek az emberiség fogékonyab­ bá vált az új gondolatok befogadására.

Bár meglehet, hogy most még nem igazán tudjuk, merre is visz az út, arról viszont már megbizonyosodtunk, hogy az el­ mén túl vár ránk valami. Annak ellenére, hogy egyelőre még nem tudjuk, miként juthatunk el az érzékelésnek erre az új szintjére, ezt hogyan fejleszthetjük ki magunkban, azt már be­ láttuk, hogy elménk nem lehet a tudás végső letéteményese.

Egy biztos: az embernek tovább kell lépnie. A fejlődés folya­ matában nem mi vagyunk az első, mérvadó láncszem és az utolsó sem. Valószínűleg válaszút előtt állunk. Az emberi életnek ez a ciklusa talán ugródeszkaként szolgálhat ahhoz, hogy kilépjünk az evolúciós körforgásból. Nagyszerű tudó­ saink vannak, de az eredményeiknek határt szab elméjük végessége. Éles elméjű filozófusaink gondolatait elméjük korlátai béklyóba kötik.

A létezés eddig soha meg nem élt rejtelmei nyílnak meg az ember előtt, aki át tudja lépni elméje árnyékát, és képes a ke­ letkezésről, az élet értelméről és a többi kérdésről máshogyan megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől. Azt, ami ma helyes meghatározásnak tűnik, a jövő megkérdőjelezheti, és az újabb felfedezések tükrében ér10 vényét vesztheti. Mi a biztosíték arra, hogy ma birtokában va­ gyunk az igazságnak?

Honnan lehetnénk biztosak abban, hogy az emberről és a természetről alkotott jelenlegi fogal­ maink helyesek? Ahhoz, hogy átfogó elgondolásunk legyen megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől emberről és a világról, megfelelő látással kell rendelkez­ nünk: az intuíció és a tudatosság magasabb szintjének az ere­ jével.

megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől nikotinsav hipertónia

Vannak olyan tulajdonságai az embernek, amelyeknek eleddig nem volt képes hangot adni; de ezek a tulajdonságok attól még ott nyugszanak mindenkiben. Hogyan lehet ezeket életre kelteni? A nemtörődöm ember számára az elme után nincs tovább; a bölcs viszont tudja, hogy az elme csak egy ál­ lomás, és azt teljes mértékben magasabb szintre lehet emelni, miközben az ember a lehető legmegfelelőbb módon enged utat kreatív energiájának.

A pulzus, vérnyomás és érelmeszesedés a Germán Gyógytudomány szerint

Az ember elvan az emberi elme nél­ kül, feltéve, hogy már eljutott az emberi elmén túl található másik elméhez. Nincs mindenki tisztában az egyén tudatának a korlátaival, sőt azt is vérnyomás hipertónia, még ma is milliók van­ nak, akiknek ezekről a korlátokról még csak sejtelmük sincs. Ettől függetlenül mindig akadtak olyanok, akik megpróbálták megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől ezeket az akadályokat. Ez az igyekezet és az a ta­ pasztalat, amely ezzel együtt jár, mindig is jellemző volt az emberre - Indiában tantrának hívják.

Ahhoz, hogy a tantrát megértsük, meg kell határoznunk, mit értünk az elme fogalmán. Úgy alakult, hogy az elme a hét­ köznapi életben azt jelöli, miként gondolkozik és érez az em­ ber.

A pszichológia hasonlóképpen határozza meg az elmét. A tantrában és a jógában az elme ugyanakkor valami egészen mást jelent: itt az elmét csittának hívják, ami szó szerint 'tu­ datosságot' jelent, és amely minden - a létezés különböző szintjén megtapasztalható - tudatosságot magában foglal.

Az egyik ilyen szint az objektív tudat; a másik a szubjektív tudat; a harmadik pedig, megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől semmiről sincs tudomásunk. Az elme nem gondolat, érzelem, illetve emlék, ahogy a közhiedelem tartja. Az egyén tudata az egyetemes tudat része, annak az egyik eleme, amit átfogó tudatnak nevezünk. Hogy mi ez az átfogó tudat?

Az átfogó tudat az anyag előtti szubsz­ tancia, és két szemben álló pólusa van, amelyeket úgy ismé­ it rünk: idő és tér. De az idő és a tér voltaképpen az elme kate­ góriái. Csak a hagyományos, ortodox gondolkodás különíti el az idő és a tér létezését, és ez eltér az egyetemes tudat koncep­ ciójától.

Az anyag minden formájának megvan a középpontja, az elmének is.

Kerüljük a gyantázást menzesz alatt

Az anyagi világban a kutatóknak sikerült maghasadással kiszabadítani az energiát az anyagból. A jógik és a spirituális szakértők ugyancsak igyekeztek rátalálni hasonló módszerek­ re, olyanokra, amelyekkel az anyagi maghasadáshoz hasonló módon lehetne kiszabadítani az energiát az elme és a fizikai test fogságából. Addig, amíg az idő és a tér elkülönülnek, az egyetemes tudatból semmi nem fog megnyilvánulni.

Viszont mihelyt összesimul az idő és a tér, az egyetemes elme kreatív erővé válik. Bár az egyéni tudat az egyetemes tudat része, mégis megőrzi saját lényegét. Amikor sikerül ezt szétrobban­ tani, az egyéni tudat megvilágosodik. Megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől az idők emlé­ kezete óta gyakorolják a tantrát és a jógát, hogy így oszlassák el az egyéni tudat központi szerepét, és hogy közvetlenül ta­ pasztalhassák meg az egyetemes tudatot.

A tantra reneszánsza Magát a tudatosságot, valamint a tudat vizsgálatát, azt, aho­ gyan eljuthatunk a tudatosságig, tantrának nevezik. A tantra rengeteg ismeretet ölel fel: olyan tudomány, amely feltárja az összes módszert, amellyel vizsgálni lehet a tudat határainak tágíthatóságát. A tantra azóta része az ember tudásának, ami­ óta nagyobb figyelmet kezdett szentelni létezése rejtélyeinek.

A tantra nem indiai filozófia. Volt idő, amikor a tantra a fér­ fiak és a nők bevett spirituális megismerési módszere volt minden földrészen.

Bizonyítékok vannak arra, hogy a tantrát már a nyugati civilizáció előtt is gyakorolták, és a segítségé­ vel jutottak el a valóság mélyebb megismeréséig és megta­ pasztalásáig. A tantra az emberiség ősi, spirituális öröksége. A történelem úgy hozta, hogy a kali-juga sötét korszakai alatt a civilizáció elszakadt a tantrikus hagyománytól.

A nyugati ci12 vilizációk most ébredeznek a sok évszázados sötétségből, amely a bizalmatlanság, a félelem és a gyűlölködés kora volt, amikor a tantráról nem vettek tudomást.

megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől

Most új szelek fújnak a vallásban és a politikában, és a tantra az egész világon a re­ neszánszát éli. A tantra kiállta az idő és a történelem próbáját, mégpedig azért, mert ez nem filozófia, hanem olyan tudományos rend­ szer, amelynek a segítségével az ember a test és az elme fel­ építését fejlesztheti, és ennek az eredményeképpen átformál­ hatja gyengélkedő személyiségét.

A tantra rendszere messze nem egyértelmű, és gyakran félremagyarázzák: ezt a fontos és nagyszerű tudást igazából még nem tárták fel megfelelően.

Bármit jobb tenni, mint semmit!

Magyarázat szükséges ahhoz, hogy megértsük, miként idézi elő a tantra az egyéni tudat szerkezetének megszabadulni a magas vérnyomás hangoskönyvtől átalakulását.

De milyen is az, amikor kitágulnak a tudat határai? Ez azt jelenti, hogy megszűnnek az egyéni tudatot jellemző korlátok. Az elme az érzékszerveken át bejutott ingerekre támaszkodva működik; és az ember tudatának általában ez szab korlátokat, mivel az érzékletek az érzékelést irányító idegrendszer függ­ vényei.

A gondolkodás folyamata az elme sajátja, vagy pedig azok az ingerek határozzák meg, amelyek eljutnak az agyba? A tantra úgy tartja, hogy a tudat homogén formában létezik.

kiút a boldogtalanságból - PDF Free Download

A tudás, a gondolkodás folyamata, valamint az észlelés az ér­ zékszervek közreműködése nélkül is lehetséges. Általában azért nem rendelkezünk az érzékeken túli érzékletekkel, mert a tudatunknak nincs lehetősége arra, hogy egyértelműen meg­ tapasztalja azokat. Az elme és a tudat természete egyértelmű, de a tudat mégsem működik teljes egészében.